Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2012

ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 20%   
   Με φόρο 20% θα επιβαρύνονται όλοι όσοι πωλούν ακίνητα σε χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε ετών από την ημερομηνία που αγόρασαν το ακίνητο. Το νέο χαράτσι που σκαρφίστηκε το υπουργείο Οικονομικών θα συμπεριληφθεί στο δεύτερο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέσα στους πρώτους μήνες του 2013.    Ο φόρος θα υπολογίζεται με συντελεστή 20% επί της υπεραξίας του ακινήτου, δηλαδή επί της διαφοράς μεταξύ της αντικειμενικής αξίας που ίσχυε για το ακίνητο τη χρονική στιγμή της απόκτησης και της αντικειμενικής αξίας που θα ισχύει τη στιγμή της πώλησης. Όσο μεγαλύτερο διάστημα έχει μεσολαβήσει μεταξύ της ημερομηνίας απόκτησης και της ημερομηνίας πώλησης του ακινήτου τόσο μικρότερος θα είναι ο φόρος, καθώς το ποσό της υπεραξίας θα μειώνεται με βάση συγκεκριμένη κλίμακα συντελεστών παλαιότητας.

Παράλληλα θα προβλέπεται απαλλαγή από τον φόρο για ποσό υπεραξίας μέχρι 25.000 ευρώ σε περίπτωση πώλησης ακινήτου το οποίο είχε διακρατήσει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 5 ετών από τη στιγμή της απόκτησής του.

   Στην τσιμπίδα του νέου φόρου θα πιάνονται:

-Η μεταβίβαση της πλήρους ή ψιλής κυριότητας.
-Η σύσταση επικαρπίας, οίκησης ή άλλης δουλείας επί του ακινήτου.
-Η παραίτηση από την κυριότητα ακινήτου ή από εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου.
-Η μεταβίβαση του τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης.
-Η παραχώρηση του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης επί κοινόκτητων κτιρίων, βοηθητικών ή ειδικών χώρων κτισμάτων ή επί κοινόκτητου τμήματος οικοπέδου.
-Η ανάκληση απαλλοτρίωσης.
-Η εκποίηση ακινήτου συνεπεία εκούσιου ή δικαστικού πλειστηριασμού.

   Ως τιμή κτήσης του ακινήτου ή του εμπράγματου επ' αυτού δικαιώματος λαμβάνεται η αξία κατά τον χρόνο απόκτησής του όπου εφαρμόζεται το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού ή το αναγραφόμενο στο συμβόλαιο τίμημα εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο            
    
   Ως τιμή πώλησης του ακινήτου θα λαμβάνεται η αξία κατά τον χρόνο μεταβίβασής του, ανεξάρτητα από τη μεταγραφή της πράξης μεταβίβασης, όπου εφαρμόζεται το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού και το αναγραφόμενο στο συμβόλαιο τίμημα εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο. 

   Σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου το οποίο μετά την κτήση του εντάχθηκε σε σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας του ως τιμή πώλησης λαμβάνεται η αξία που προσδιορίζεται με βάση το σύστημα αυτό ή το δηλούμενο τίμημα, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο.

   Η υπεραξία, δηλαδή η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης του ακινήτου, η οποία υποβάλλεται σε φόρο, θα λαμβάνεται υπόψη αποπληθωρισμένη με την εφαρμογή συντελεστών παλαιότητας, που θα ξεκινούν από 0,9 για ακίνητα τα οποία ανήκουν στην κατοχή των πωλητών από 1 έως 5 έτη και θα φτάνει μέχρι το 0,6 για ακίνητα που βρίσκονται στην κατοχή των πωλητών για χρονικό διάστημα πάνω από 25 έτη.

- 0,90 για διακράτηση από 1 έως 5 έτη
- 0,80 για διακράτηση από 5 έως 10 έτη
- 0,75 για διακράτηση από 10 έως 15 έτη
- 0,70 για διακράτηση 15 έως 20 έτη
- 0,65 για διακράτηση 20 έως 25 έτη
- 0,60 για διακράτηση 25 ετών.


   Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία το ακίνητο που μεταβιβάζεται είχε αποκτηθεί με κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή, ως χρόνος απόκτησης για τον προσδιορισμό του φόρου θα θεωρείται ο χρόνος επαγωγής της κληρονομιάς ή ο χρόνος κατάρτισης του συμβολαίου δωρεάς ή γονικής παροχής, έστω κι αν συντρέχει νόμιμος λόγος μετάθεσης του χρόνου γένεσης της φορολογικής ενοχής.

  Δεν θα επιβάλλεται φόρος εφόσον η υπεραξία είναι μέχρι 25.000 ευρώ και προκύπτει από μεταβίβαση ακινήτου το οποίο έχει διακρατήσει για διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για φυσικά πρόσωπα τα οποία πραγματοποιούν πέραν της μίας μεταβίβασης εντός της άνω των 5 ετών περιόδου διακράτησης.

   Στον φόρο υπεραξίας δεν θα υπόκεινται επίσης:

-Το κέρδος που πραγματοποιείται από εμπορική δραστηριότητα αγοραπωλησίας ακινήτων.
-Το κέρδος που πραγματοποιείται από την πώληση ακινήτου, παγίου περιουσιακού στοιχείου, νομικού προσώπου.

   Δεδομένο πλέον θεωρείται ότι δεν θα αναπροσαρμοστούν οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, αν και οι εκπρόσωποι των ιδιοκτητών κάνουν λόγο για ανάγκη μείωσής τους, λόγω της «κατρακύλας» των αγοραίων τιμών, ενώ από φέτος θα πληρώσουν υψηλότερο συμπληρωματικό φόρο κατά 1,5%, όσοι νοικιάζουν επαγγελματικούς χώρους για τα εισοδήματά τους απ' αυτούς για το 2011.Δεν υπάρχουν σχόλια: