Σάββατο, 2 Μαρτίου 2013

34 ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΠΟΥΛΑΕΙ Η EUROBANK

34 ακίνητα που πουλάει η EUROBANK


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ:
34 ακίνητα που βρίσκονται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Δράμα, Ημαθία, Πέλλα, Ροδόπη, Κοζάνη, Τρίκαλα, Βοιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Αργολίδα, Αχαϊα, Δωδεκάνησα, Ρέθυμνο προσφέρει προς πώληση η Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS AE

Η «Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS AE» γνωστοποιεί ότι δέχεται µέχρι ∆ευτέρα 04/03/2013 και ώρα 14.00µ.µ. σφραγισµένες προσφορές για την πώληση των ακολούθων ακινήτων ιδιοκτησίας της, τα οποία είναι :

Ακίνητα εντός Αττικής
1. Οικόπεδο εντός σχεδίου, εντός Γ.Π.Σ, άρτιο και οικοδοµήσιµο σύµφωνα µε τις κείµενες πολεοδοµικές διατάξεις, επιφανείας βάσει τίτλου 243,75τ.µ. και σύµφωνα µε πρόσφατη καταµέτρηση 245,61τ.µ., µετά της επ΄ αυτού οικοδοµής αποτελούµενης από υπόγειο επιφανείας βάσει τίτλου 146,00τ.µ. και σύµφωνα µε πρόσφατη επιµέτρησης 118,49τ.µ., ισόγειο επιφανείας βάσει τίτλου 146,00τ.µ. και σύµφωνα µε πρόσφατη επιµέτρηση 239,99τ.µ., 1o όροφο επιφανείας 146,00τ.µ. και δώµα επιφανείας βάσει πρόσφατης επιµέτρησης 40,07τ.µ., που βρίσκεται επί της οδού Κονδύλης 4, στο Ο.Τ. 1250, του ∆ήµου Ιλίου, Νοµού Αττικής.
Τιµή εκκίνησης : 310.700€
Σηµείωσεις: 1) Η αλλαγή χρήσης τµήµατος του υπογείου ορόφου επιφανείας 62,64τ.µ λόγω κατάργησης των προβλεπόµενων βάσει αδείας θέσεων στάθµευσης, η επέκταση σε ακάλυπτο χώρο κατά 93,99τ.µ. και ο εξώστης στον α΄ όροφο προς τον ακάλυπτο θα τακτοποιηθούν βάσειτου Ν.4014/11 µε επιµέλεια και δαπάνη της Τράπεζας πριν την µεταβίβαση.
2) Το παραπάνω ακίνητο είναι µισθωµένο.


2. Οι παρακάτω οριζόντιες ιδιοκτησίες, που βρίσκονται επί της Λεωφόρου Ιωνίας 30- 32, στο Ο.Τ. 22/86, στη θέση «Θυµαράκια – Πατήσια», του ∆ήµου Αθηναίων, Νοµού Αττικής, ήτοι :
- Η υπό στοιχεία Α-1 οριζόντια ιδιοκτησία - διαµέρισµα του 1ου ορόφου επιφανείας 70,00τ.µ. µε δύο
ηµιυπαίθριους χώρους συνολικής επιφανείας 15,15τ.µ.
- Η υπό στοιχεία Υ-7 οριζόντια ιδιοκτησία - αποθήκη υπογείου ορόφου επιφανείας βάσει τίτλου 5,00τ.µ. και σύµφωνα µε πρόσφατη επιµέτρηση 3,90τ.µ.
   Στο διαµέρισµα ανήκει ως παρακολούθηµα η αποκλειστική χρήση του υπό στοιχεία Π4 χώρου
στάθµευσης αυτοκινήτου του ακάλυπτου χώρου επιφανείας 11,00τ.µ.
Τιµή εκκίνησης : 139.350€
Σηµείωση: Οι ηµιυπαίθριοι χώροι οι οποίοι έχουν ενσωµατωθεί στην ανωτέρω οριζόντια ιδιοκτησία ως χώροι κύριας χρήσης, θα τακτοποιηθούν βάσει του Ν.4014/11 µε επιµέλεια και δαπάνη της Τράπεζας πριν την µεταβίβαση.


3. Η υπό στοιχεία Ι-1 οριζόντια ιδιοκτησία - διαµέρισµα ισογείου επιφανείας 72,17τ.µ., που βρίσκεται στην συµβολή των οδών Γράµµου 17 & Λεωνίδου Κρέοντος, στο Ο.Τ. 287, του ∆ήµου Ηλιούπολης, Νοµού Αττικής.
Τιµή εκκίνησης : 83.150€
Σηµείωση: Το παραπάνω διαµέρισµα είναι µισθωµένο


4. Οι παρακάτω οριζόντιες ιδιοκτησίες που βρίσκονται επί της οδού Τρίτωνος 9 του ∆ήµου ∆άφνης-
Υµηττού Νοµού Αττικής:
- Το υπό στοιχεία Β-2 οριζόντια ιδιοκτησία - διαµέρισµα 2ου ορόφου επιφανείας 34,20τ.µ. µε αποκλειστική χρήση της υπό στοιχεία Ρ-2 θέσης στάθµευσης επιφανείας 12,20τ.µ. στον ακάλυπτο χώρο της οικοδοµής.
- Η υπό στοιχεία Υ-3 αποθήκη υπογείου επιφανείας 4,63τ.µ.
Τιµή εκκίνησης : 82.350€
Σηµείωση : Η ενσωµάτωση του Η/Χ 8,87τ.µ. στο διαµέρισµα Β-2 θα τακτοποιηθεί βάσειτου Ν.4014/11 µε επιµέλεια και δαπάνη της Τράπεζας πριν την µεταβίβαση.


5. Η υπό στοιχεία Α-2 αποθήκη υπογείου επιφάνειας 110,88τ.µ. βάσει τίτλου και σύµφωνα µε την νεότερη επιµέτρηση 107,08τ.µ. που βρίσκεται επί της οδού Θερµοπυλών 52-54 του ∆ήµου Αργυρούπολης, Νοµού Αττικής.
Τιµή εκκίνησης : 44.850€
Σηµείωση : Η αλλαγή στην διαµερισµάτωση θα τακτοποιηθεί βάσει του Ν.4014/11 µε επιµέλεια και δαπάνη της Τράπεζας πριν την µεταβίβαση.


6. Ποσοστό 3/8 εξ αδιαιρέτου της υπ’ αριθµόν Α-2 οριζόντιας ιδιοκτησίας - διαµερίσµατος 1ου ορόφου επιφανείας 97,00τ.µ., που βρίσκεται επί της οδού Αίγλης 47 στην Κυψέλη, ∆ήµος Αθηναίων, Νοµού Αττικής.
Τιµή εκκίνησης : 24.150€


7. Μία αυτοτελής και ανεξάρτητη ιδιοκτησία - µεζονέτα «κατοικία Β» συνολικής επιφάνειας, βάσει τίτλου, 191,89τ.µ., αποτελούµενη από υπόγειο επιφανείας 77,17τ.µ. βάσει τίτλου και 110,55τ.µ. βάσει νεότερης επιµέτρησης, ισόγειο επιφανείας 60,32τ.µ. βάσει τίτλου και 67,59τ.µ. σύµφωνα µε την νεότερη επιµέτρηση και 1ο όροφο επιφανείας 54,40τ.µ. βάσει τίτλου και 74,67τ.µ. σύµφωνα µε τη νεότερη επιµέτρηση, που βρίσκεται επί της οδού Στρατηγού Βελισαρίου 50Β, στην θέση «Παράλια», ∆ήµου Καλυβίων Θορικου Αττικής, Νοµού Αττικής. Στην παραπάνω ιδιοκτησία ανήκει η αποκλειστική χρήση τµήµατος οικοπέδου επιφανείας 242,99τ.µ.
Τιµή εκκίνησης : 378.200€
Σηµείωση : Οι ανωτέρω αποκλίσεις λόγω 1) κλεισίµατος Η/Χ ισογείου ορόφου καιτης κατασκευής εξώστη,2) επέκτασης υπογείου και ισογείου, καθώς και η κατασκευή πισίνας στον περιβάλλοντα χώρο, θα τακτοποιηθούν βάσειτου Ν.4014/11 µε επιµέλεια και δαπάνη της Τράπεζας πριν την µεταβίβαση.


8. Οι παρακάτω οριζόντιες ιδιοκτησίες που βρίσκονται επί της συµβολής των οδών Καποδιστρίου και
Νίκης 31 στο Καλαµάκι του ∆ήµου Αλίµου, Νοµού Αττικής.
- Το υπό στοιχεία ∆2 διαµέρισµα 4ου ορόφου επιφανείας 101,07τ.µ. βάσει τίτλου και σύµφωνα µε την πρόσφατη επιµέτρηση 113,32τ.µ.
- Η υπό στοιχεία Υ-2 αποθήκη υπογείου επιφανείας 19τ.µ. Στην παραπάνω οριζόντια ιδιοκτησία ανήκει η αποκλειστική χρήση της υπό στοιχεία ΚΘΣ-2 θέση στάθµευσης επιφανείας 15,86τ.µ.
Τιµή εκκίνησης : 297.800€
Σηµείωση : Η ενσωµάτωση Η/Χ επιφανείας 12,25τ.µ. στο διαµέρισµα ∆-2 θα τακτοποιηθεί βάσει του Ν.4014/11 µε επιµέλεια και δαπάνη της Τράπεζας πριν την µεταβίβαση.

Ακίνητα εκτός Αττικής
9. Το υπ αριθµόν 1 διαµέρισµα 2ου ορόφου καθαρής επιφανείας 70,00τ.µ. και µικτής επιφανείας 79,00τ.µ. που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Νίκης 49, του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, Νοµού Θεσσαλονίκης.
Τιµή εκκίνησης : 405.650€
Σηµείωση : Η ενσωµάτωση του «εξώστη και φωταγωγού» συνολικής επιφανείας 1,26τµ., θα τακτοποιηθεί βάσει του Ν.4014/11 µε επιµέλεια και δαπάνη της Τράπεζας πριν την µεταβίβαση.


10. Το υπό στοιχεία ∆5 διαµέρισµα – οριζόντια ιδιοκτησία 1ου ορόφου του οικοδοµικού βραχίονα µε όνοµα ΩΡΙΩΝ στην οικοδοµή ΑΣΤΕΡΑΣ, καθαρής επιφανείας 73,81τ.µ. και µικτής επιφανείας 87,11τ.µ. που βρίσκεται στο συγκρότηµα αποτελούµενο από τέσσερις οικοδοµές επί των οδών Μακεδονοµάχων, ∆ηµοκρατίας, Χριστοδούλου Καραθανάση και Ελευθερίας στο 27ο Ο.Τ. του ∆ήµου Ευόσµου, Νοµού Θεσσαλονίκης.
Τιµή εκκίνησης : 101.150€


11. Το υπό στοιχεία ∆2 διαµέρισµα – οριζόντια ιδιοκτησία 2ου ορόφου καθαρής επιφανείας 28,80τ.µ. και µικτής επιφανείας 37,13τ.µ. που βρίσκεται επί της οδού Κολοκοτρώνη 14 του ∆ήµου Τριανδρίας
Νοµού Θεσσαλονίκης. Στην παραπάνω οριζόντια ιδιοκτησία ανήκει ως παρακολούθηµα η υπ’ αριθµόν 10 αποθήκη υπογείου επιφανείας 4,51τ.µ.
Τιµή εκκίνησης : 100.350€
Σηµείωση : Το κλείσιµο Η/Χ επιφανείας 6,90τ.µ. και η ενσωµάτωσή του στον χώρο κύριας χρήσης, θα τακτοποιηθεί βάσειτου Ν.4014/11 µε επιµέλεια και δαπάνη της Τράπεζας πριν την µεταβίβαση.


12. Το υπ. αρ. 849α οικόπεδο εντός σχεδίου, άρτιο και οικοδοµήσιµο επιφανείας βάσει τίτλου 217,46τ.µ. και σύµφωνα µε νέα καταµέτρηση επιφανείας 217,29τ.µ. στο οποίο έχουν ανεγερθεί 2 εφαπτόµενα κτίρια
α. ισόγεια κατοικία επιφανείας 60,77τ.µ. και β. διώροφη οικοδοµή αποτελούµενη από ισόγειο επιφανείας βάσει αδείας 104,00τ.µ. και σύµφωνα µε νέα επιµέτρηση επιφανείας 151,12τ.µ., 1ο όροφο επιφανείας βάσει αδείας 104,00τ.µ. και σύµφωνα µε νέα επιµέτρηση επιφανείας 151,12 τ.µ, και δώµα επιφανείας 30,00τ.µ., που βρίσκεται επί ανώνυµης οδού, στο Ο.Τ. 83, στον Νέο Μαρµαρά, του ∆ήµου Σιθωνίας, Νοµού Χαλκιδικής.
Τιµή εκκίνησης : 594.150€
Σηµείωση : Η επέκταση του ισογείου κατά 47,12τ.µ. και του 1ου ορόφου κατά 47,12τ.µ., η αυθαίρετη κατασκευή δώµατος επιφανείας 30,00τ.µ καθώς και η κατασκευή” pergola” στο δώµα επιφανείας 31,00τ.µ., θα τακτοποιηθούν βάσειτου Ν.4014/11 µε επιµέλεια και δαπάνη της Τράπεζας πριν την µεταβίβαση.


13. Αγροτεµάχιο εκτός σχεδίου, εκτός Γ.Π.Σ, άρτιο και οικοδοµήσιµο σύµφωνα µε τις κείµενες πολεοδοµικές διατάξεις, επιφανείας βάσει τίτλου 960,00τ.µ., µετά του επ΄ αυτού κτιρίου αποτελούµενου από υπόγειο επιφανείας βάσει τίτλου 96,00τ.µ.και σύµφωνα µε πρόσφατη επιµέτρηση 100,10τ.µ. και ισόγειο επιφανείας βάσει τίτλου 96,00τ.µ. και σύµφωνα µε πρόσφατη επιµέτρηση 100,10τ.µ., που βρίσκεται στην κτηµατική περιφέρεια του αγροκτήµατος Καλλιφύτου, του ∆ήµου ∆ράµας, Νοµού ∆ράµας.
Τιµή εκκίνησης : 52.300€
Σηµείωση: Οι επεκτάσεις του υπογείου και ισογείου ορόφου κατά 4,10τ.µ.αντίστοιχα θα τακτοποιηθούν βάσει του Ν.4014/11 µε επιµέλεια και δαπάνη της Τράπεζας πριν την µεταβίβαση.


14. Η οριζόντια ιδιοκτησία - διαµέρισµα 1ου ορόφου καθαρής επιφανείας 118,21τ.µ. και µικτής επιφανείας 139,76τ.µ., που βρίσκεται επί της Νέας Οδού 8, στην Ελευθερούπολη, του ∆ήµου Παγγαίου, Νοµού Καβάλας.
Τιµή εκκίνησης : 113.250€


15. Η οριζόντια ιδιοκτησία – διαµέρισµα 1ου ορόφου επιφανείας βάσει τίτλου 80,05τ.µ. βάσει αδείας 79,89τ.µ. και σύµφωνα µε νέα επιµέτρηση επιφανείας 98,98τ.µ., που βρίσκεται επί της οδού Καπετάν Άγρα 4, στο Ο.Τ. 105, του ∆ήµου Αλεξάνδρειας, Νοµού Ηµαθίας.
Τιµή εκκίνησης : 52.900€
Σηµείωση : Η κατασκευή κλειστού εξώστη επιφανείας 19,09τ.µ. ο οποίος έχει ενσωµατωθεί στους χώρους κύριας χρήσης του διαµερίσµατος, θα τακτοποιηθεί βάσει του Ν.4014/11 µε επιµέλεια και δαπάνη της Τράπεζας πριν την µεταβίβαση.


16. Οι παρακάτω οριζόντιες ιδιοκτησίες, που βρίσκονται επί της οδού Ιωάννη Μεταξά, στο Ο.Τ.115, στην Κρύα Βρύση, του ∆ήµου Γιαννιτσών, Νοµού Πέλλας, ήτοι :
- Η υπό στοιχεία 2 οριζόντια ιδιοκτησία - κατάστηµα ισογείου επιφάνειας βάσει τίτλου 113,10τ.µ. και σύµφωνα µε νέα επιµέτρηση επιφανείας 114,27τ.µ.
Τιµή εκκίνησης : 58.150€
- Η υπό στοιχεία 2 οριζόντια ιδιοκτησία - διαµέρισµα 1ου ορόφου βάσει τίτλου 133,55τ.µ., και σύµφωνα µε νέα επιµέτρηση επιφανείας 136,63τ.µ.
Τιµή εκκίνησης : 82.150€
Σηµείωσεις : 1) Η κατασκευή βοηθητικού χώρου επιφανείας 9,75τ.µ στον ακάλυπτο χώρο., η επέκταση του ισογείου κατά 1,17τ.µ., η επέκταση του 1ου ορόφου κατά 3,08τµ και οι αλλαγές στο πλάτος του εξώστη, θα τακτοποιηθούν βάσειτου Ν.4014/11 µε επιµέλεια και δαπάνη της Τράπεζας πριν την µεταβίβαση.
2) Το παραπάνω κατάστηµα είναι µισθωµένο


17. Το υπό στοιχεία ∆-4 διαµέρισµα – οριζόντια ιδιοκτησία 1ου ορόφου καθαρής επιφανείας 38,66τ.µ. και µικτής επιφανείας 48,45τ.µ., που βρίσκεται επί της συµβολής των οδών Κολοκοτρώνη 16 & Λυκούργου, του ∆ήµου Κοµοτηνής, Νοµού Ροδόπης.
Τιµή εκκίνησης : 55.150€


18. Η υπό στοιχεία ∆-4 οριζόντια ιδιοκτησία - διαµέρισµα 2ου ορόφου καθαρής επιφανείας 68,90τ.µ. και µικτής επιφανείας 80,42τ.µ. µε δυο ηµιυπαίθριους χώρους συνολικής επιφανείας 21,62τ.µ. που βρίσκεται στην συµβολή των οδών 11ης Οκτωβρίου και Αλιάκµονος, ∆ήµου Κοζάνη, Νοµού Κοζάνης. Στην παραπάνω οριζόντια ιδιοκτησία ανήκει η αποκλειστική χρήση ανοικτού χώρου στάθµευσης αυτοκινήτου στον ακάλυπτο χώρο της οικοδοµής επιφανείας 10,125τ.µ. και η υπ’ αριθµόν Α-4 υπόγεια αποθήκη επιφανείας 2,92τ.µ.
Σηµείωση: Οι ανωτέρω ηµιυπαιθρίοι χώροι έχουν τακτοποιηθεί βάσειτου Ν. 3843/2010.
Τιµή εκκίνησης : 90.150€


19. Οι παρακάτω οριζόντιες ιδιοκτησίες, που βρίσκονται επί της οδού Κονδύλη 15, στο Ο.Τ.405, του
∆ήµου Τρικκαίων, Νοµού Τρικάλων, ήτοι :
- Η υπ.αρ. 4 κλειστή θέση στάθµευσης του ισογείου επιφανείας 14,00τ.µ.
- Οι υπ. αρ. 5 & 6 θέσεις στάθµευσης του ισογείου συνολικής επιφανείας 39,40τ.µ.
Τιµή εκκίνησης : 28.150€
Σηµείωση: Οι παραπάνω οριζόντιες ιδιοκτησίες είναι µισθωµένες


20. Ένα ελαιοπερίβολο, άρτιο και οικοδοµήσιµο, εκτάσεως 12.020,84τ.µ. που βρίσκεται στην θέση
"Καραβοτσάκι" του οικισµού Πηγάδι, στον ∆ήµο Αλµυρού της Π.Ε. Μαγνησίας.
Εντός του αγρού υπάρχουν ~ 95 ελαιόδεντρα.
Τιµή εκκίνησης : 303.150€


21. Οριζόντια ιδιοκτησία (µεζονέτα) που αποτελείται από 1ο (υπό στοιχεία Α-12) όροφο επιφανείας 73,75τ.µ. και 2ο (υπό στοιχεία Α-13) όροφο επιφανείας 73,75τ.µ. που βρίσκεται επί της οδού Οµήρου 57, στη συνοικία Νέας ∆ηµητριάδας, του ∆ήµου Βόλου, Νοµού Μαγνησίας.
Στην παραπάνω οριζόντια ιδιοκτησία ανήκει η αποκλειστική χρήση χώρου κλιµακοστασίου.
Σηµείωση: Στην συνολική επιφάνεια των ορόφων έχουν ενσωµατωθεί ηµιυπαίθριοι χώροι επιφανείας 15,18τ.µ. έκαστος και έχουν τακτοποιηθεί βάσει του Ν. 3843/2010.
Τιµή εκκίνησης : 97.150€


22. Οι παρακάτω οριζόντιες ιδιοκτησίες, που βρίσκονται επί της οδού Αθηνών 44, του ∆ήµου Λαµιέων, Νοµού Φθιώτιδας, ήτοι :
- Η υπό στοιχεία Β- 3 οριζόντια ιδιοκτησία - διαµέρισµα του 2ου ορόφου επιφανείας 42,80τ.µ.
- Η υπό στοιχεία Υ-10 οριζόντια ιδιοκτησία - αποθήκη του υπογείου ορόφου επιφανείας 8,00τ.µ.
Στο διαµέρισµα ανήκει η αποκλειστική χρήση της υπό στοιχεία ΘΣ-9 θέσης στάθµευσης αυτοκινήτου του ακάλυπτου χώρου επιφανείας 15,00τ.µ.
Τιµή εκκίνησης : 71.150€


23. Ο µε στοιχεία Α5 όροφος που ανήκει στην Ι5-Α5 κατοικία επιφανείας βάσει τίτλου 37,60τ.µ. και σύµφωνα µε νέα επιµέτρηση επιφανείας 55,02τ.µ. που βρίσκεται στη θέση «Λιβάδι», στον Παρνασσό, του ∆ήµου Αράχωβας, Νοµού Βοιωτίας.
Στην παραπάνω οριζόντια ιδιοκτησία ανήκει ως χώρος αποκλειστικής χρήσης ο περιβάλλον ιδιόχρηστος χώρος ΧΑΧ-Α5 επιφανείας 160,50τ.µ.
Τιµή εκκίνησης : 127.950€
Σηµείωση : Η µετατροπή της βεράντας σε χώρο κύριας χρήσης επιφανείας 11,55τ.µ., κλείσιµο του ηµιυπαίθριου χώρου επιφανείας 5,87τ.µ., η δηµιουργία σοφίτας επιφανείας 18,88τ.µ. καθώς και η κατασκευή νέου στεγάστρου στην είσοδο, θα τακτοποιηθούν βάσειτου Ν.4014/11 µε επιµέλεια και δαπάνη της Τράπεζας πριν την µεταβίβαση.


24. Γήπεδο, εκτός σχεδίου, εκτός Γ.Π.Σ., εκτός Ζ.Ο.Ε., άρτιο και οικοδοµήσιµο επιφανείας βάσει τίτλου 6.324,71τ.µ. και σύµφωνα µε νέα καταµέτρηση επιφανείας 6.179,04τ.µ. µετά της επ’ αυτού οικοδοµής η οποία αποτελείται από υπόγειο επιφανείας 90,60τ.µ., κατάστηµα- αποθήκη ισογείου επιφανείας βάσει οικ. αδείας 448,75τ.µ. και σύµφωνα µε νέα επιµέτρηση επιφανείας 454,45τ.µ. και πισίνα βάσει οικοδοµικής αδείας επιφανείας 89,50τ.µ. και σύµφωνα µε νέα επιµέτρηση επιφανείας 81,25τ.µ., που βρίσκεται επί ανώνυµης οδού, στη θέση «Πλατανιάς» του ∆ήµου Ιστιαίας – Αιδηψού, Νοµού Ευβοίας.
Τιµή εκκίνησης : 424.350€


25. Αγροτεµάχιο εκτάσεως 4.017τ.µ. µετά της επ’ αυτού διώροφης οικοδοµής η οποία αποτελείται από διαµέρισµα ισογείου επιφανείας 129,20τ.µ. βάσει τίτλου και σύµφωνα µε την πρόσφατη επιµέτρηση 145,70τ.µ., διαµέρισµα 1ου ορόφου επιφανείας 69,98τ.µ. βάσει τίτλου και σύµφωνα µε την πρόσφατη επιµέτρηση 92,63τ.µ., υπόγειο επιφανείας 143,45τ.µ. βάσει τίτλου και σύµφωνα µε την πρόσφατη επιµέτρηση 158,25τ.µ και κλειστή θέση στάθµευσης ισογείου επιφανείας 56,22τ.µ. βάσει τίτλου και σύµφωνα µε την πρόσφατη επιµέτρηση 41,42τ.µ. που βρίσκεται επί ανώνυµης οδού στη θέση «Κοκκινάρι» της δηµοτικής ενότητας Κρανιδίου του ∆ήµου Ερµιονίδας, Νοµού Αργολίδας.
Τιµή εκκίνησης : 448.600€
Σηµείωση : Στο ισόγειο έχουν ενσωµατωθεί δυο (2) ηµιυπαίθριοι χώροι επιφανείας 16,50τ.µ.
Στον 1ο όροφο έχουν ενσωµατωθεί: (1) ένας ηµιυπαίθριος χώρος επιφανείας 12,65τ.µ. και (2) βεράντα επιφανείας 10,00τ.µ.
¨Όλα τα ανωτέρω, καθώς και η αλλαγή χρήσης του υπογείου και τµήµατος της θέσης στάθµευσης
14,80τ.µ. σε χώρο κύριας χρήσης (κατοικίας) και οι παραβάσεις που άπτονται του κτιριοδοµικού
κανονισµού (δηµιουργία πέργκολας, barbeque, εξώστη) θα τακτοποιηθούν βάσει του Ν.4014/11 µε
επιµέλεια και δαπάνη της Τράπεζας πριν την µεταβίβαση


26. Η υπό στοιχεία Γ-5 οριζόντια ιδιοκτησία – διαµέρισµα του 3ου ορόφου επιφανείας 122,48τ.µ., που βρίσκεται στο κτίριο Β΄, επί της οδού Μητσοπούλου 5, στο Ο.Τ. 806, του ∆ήµου Πατρέων, Νοµού Αχαΐας.
Τιµή εκκίνησης : 171.800€


27. Η υπό στοιχεία ∆- 6 οριζόντια ιδιοκτησία – διαµέρισµα του 4ου ορόφου επιφανείας 62,29τ.µ., που βρίσκεται στο κτίριο Β΄, επί της οδού Μητσοπούλου 5, στο Ο.Τ. 806, του ∆ήµου Πατρέων, Νοµού Αχαΐας.
Τιµή εκκίνησης : 81.150€


28. Η υπό στοιχεία Α-1 οριζόντια ιδιοκτησία – διαµέρισµα του 1ου ορόφου επιφανείας 24,23τ.µ., που βρίσκεται επί της οδού Αράτου 33, στο Ο.Τ. 554, του ∆ήµου Πατρέων, Νοµού Αχαΐας.
Τιµή εκκίνησης : 33.150€


29. Η υπό στοιχεία Α-2 οριζόντια ιδιοκτησία – διαµέρισµα του 1ου ορόφου επιφανείας 28,43τ.µ., που βρίσκεται επί της οδού Αράτου 33, στο Ο.Τ. 554, του ∆ήµου Πατρέων, Νοµού Αχαΐας.
Τιµή εκκίνησης : 38.150€
Σηµείωση: Το παραπάνω διαµέρισµα είναι µισθωµένο.


30. Η υπό στοιχεία ΙΣ-1 οριζόντια ιδιοκτησία – διαµέρισµα του ισογείου ορόφου επιφανείας 84,56τ.µ., που βρίσκεται επί της οδού Φοινίκος 14, στη θέση « Ζαρουχλέικα», στο Ο.Τ. 1098, του ∆ήµου Πατρέων, Νοµού Αχαΐας.
Τιµή εκκίνησης : 70.150€


31. Κάθετη ιδιοκτησία επιφανείας 1.045,00τ.µ. µε ποσοστό συνιδιοκτησίας 24,4/100 επί του συνολικού οικοπέδου επιφανείας 5.191,00τ.µ. εντός της οποίας έχει ανεγερθεί κατάστηµα τριών επιπέδων µε υπόγειο επιφανείας βάσει τίτλου 272,30τ.µ. και σύµφωνα µε νέα επιµέτρηση επιφανείας 379,60τ.µ., κατάστηµα ισογείου επιφανείας 70,95τ.µ., κατάστηµα 1ου ορόφου επιφανείας 272,30τ.µ. και κατάστηµα 2ου ορόφου επιφανείας 156,80τ.µ. που βρίσκεται επί ανώνυµης οδού, στη θέση Ποταµοί, στον οικισµό Ποθίας, του ∆ήµου Καλυµνίων, Νοµού ∆ωδεκανήσου.
Τιµή εκκίνησης : 586.450€
Σηµείωση : 1. Όλες οι στάθµες του καταστήµατος όπως περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα
επικοινωνούν µεταξύ τους µε εσωτερικό κλιµακοστάσιο και ανελκυστήρα. 2. Η στέρνα επιφανείας
107,30τ.µ. η οποία έχει προσαρτηθεί στο υπόγειο, θα τακτοποιηθεί βάσει του Ν.4014/11 µε επιµέλεια και δαπάνη της Τράπεζας πριν την µεταβίβαση.


32. Η υπό στοιχεία Τµήµα1 µεζονέτα αποτελούµενη από υπόγειο επιφανείας 74,40τ.µ. ,ισόγειο επιφανείας 54,40τ.µ., 1ο όροφο επιφανείας βάσει τίτλου 45,60τ.µ. και σύµφωνα µε νέα επιµέτρηση επιφανείας 52,91τ.µ., που βρίσκεται επί ανώνυµης οδού, στο ∆.∆. Ρουσσοσπίτι, στη θέση «Χαλκιάς», του ∆ήµου Ρεθύµνης, Νοµού Ρεθύµνης. Στην παραπάνω µεζονέτα ανήκει το δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης τµήµατος µε τα στοιχεία 9 επιφανείας 25,03τ.µ. για στάθµευση αυτοκινήτου ή άλλη χρήση.
Τιµή εκκίνησης : 228.900€
Σηµείωση : Η µετατροπή τµήµατος του υπόγειου χώρου επιφανείας 64,60τ.µ. σε χώρο κύριας χρήσης και η επέκταση του1ου ορόφου κατά 7,31τ.µ. θα τακτοποιηθούν βάσειτου Ν.4014/11 µε επιµέλεια και δαπάνη της Τράπεζας πριν την µεταβίβαση.


33. Η υπό στοιχεία Τµήµα 2 µεζονέτα αποτελούµενη από υπόγειο επιφανείας 74,40τ.µ., ισόγειο επιφανείας 54,40τ.µ., 1ο όροφο επιφανείας βάσει τίτλου 45,60τ.µ. και σύµφωνα µε νέα επιµέτρηση επιφανείας 52,91τ.µ., που βρίσκεται επί ανώνυµης οδού, στο ∆.∆. Ρουσσοσπίτι, στη θέση «Χαλκιάς», του ∆ήµου Ρεθύµνης, Νοµού Ρεθύµνης. Στην παραπάνω µεζονέτα ανήκει το δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης τµήµατος µε τα στοιχεία 8 επιφανείας 14,40τ.µ. για στάθµευση αυτοκινήτου ή άλλη χρήση.
Τιµή εκκίνησης : 223.600€
Σηµείωση : Η µετατροπή τµήµατος του υπόγειου χώρου επιφανείας 64,60τ.µ. σε χώρο κύριας χρήσης, η επέκταση του 1ου ορόφου κατά 7,31τ.µ. καθώς και η κατασκευή δυο ξύλινων περγκόλων στο ισόγειο επιφανείας 16,78τ.µ. θα τακτοποιηθούν βάσειτου Ν.4014/11 µε επιµέλεια και δαπάνη της Τράπεζας πριν την µεταβίβαση.


34. Η υπό στοιχεία Τµήµα3 µεζονέτα αποτελούµενη από υπόγειο επιφανείας 74,40τ.µ., ισόγειο επιφανείας 54,40τ.µ., 1ο όροφο επιφανείας βάσει τίτλου 45,60τ.µ. και σύµφωνα µε νέα επιµέτρηση επιφανείας 52,91τ.µ., που βρίσκεται επί ανώνυµης οδού, στο ∆.∆. Ρουσσοσπίτι, στη θέση «Χαλκιάς», του ∆ήµου Ρεθύµνης, Νοµού Ρεθύµνης. Στην παραπάνω µεζονέτα ανήκει το δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης τµήµατος µε τα στοιχεία 7 επιφανείας 15,30τ.µ. για στάθµευση αυτοκινήτου ή άλλη χρήση.
Τιµή εκκίνησης : 234.450€
Σηµείωση : Η µετατροπή τµήµατος του υπόγειου χώρου επιφανείας 64,60τ.µ. σε χώρο κύριας χρήσης και η επέκταση του 1ος ορόφου κατά 7,31τ.µ. θα τακτοποιηθούν βάσει του Ν.4014/11 µε επιµέλεια και δαπάνη της Τράπεζας πριν την µεταβίβαση.


   Η Τράπεζα θα εκτιµήσει αν η τιµή που θα προσφερθεί, ανταποκρίνεται στην αξία του ακινήτου και ανάλογα θα αποφασίσει. 
   Όλα τα έξοδα µεταβιβάσεως (φόρος, συµβολαιογραφικά κλπ) θα βαρύνουν τον αγοραστή, το δε συµβόλαιο θα γίνει από συµβολαιογράφο που θα υποδείξει η Τράπεζα. Τα ακίνητα µεταβιβάζονται από την Τράπεζα στην νοµική, πολεοδοµική και πραγµατική κατάσταση που είναι και ευρίσκονται και οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να την ελέγξουν πριν από την υποβολή των προσφορών τους.
   To 100% του τιµήµατος της πώλησης των ακινήτων καταβάλλεται καταρχήν κατά την ηµέρα υπογραφής του συµβολαίου δια ισόποσης µε αυτό τραπεζικής δίγραµµης επιταγής σε διαταγή της Τράπεζας.
   Η καταβολή του τιµήµατος από προϊόν δανείου Χρηµατοοικονοµικού Οργανισµού είναι δυνατή υπό τους όρους καιτις προϋποθέσεις που αναλυτικά αναγράφονται στο φυλλάδιο όρων πώλησης των ακινήτων της Τράπεζας και για ποσοστό µέχρι το 65% αυτού. Το υπόλοιπο καταβάλλεται κατά την ηµέρα υπογραφής του συµβολαίου δια ισόποσης µε αυτό τραπεζικής δίγραµµης επιταγής σε διαταγή της Τράπεζας.»
   Η Τράπεζα µέχρι της κατακυρώσεως του ακινήτου στον πλειοδότη δεν δεσµεύεται από την ανακοίνωση αυτή και διατηρεί το δικαίωµα κατά την απόλυτη κρίση της να ζητήσει βελτίωση των προσφορών, να επαναλάβει την ανακοίνωση και την διαδικασία προσφοροληψίας, να µην κατακυρώσει το ακίνητο σε οιονδήποτε πλειοδότη, να κάνει επιλογή του αγοραστή, να µεταβιβάσει το ακίνητο καθ΄ οιονδήποτε άλλο τρόπο κατά την κρίση της, ή να µην πωλήσει. Οιαδήποτε ευθύνη, περιλαµβανοµένης καιτης ευθύνη από τις διαπραγµατεύσεις της Τράπεζας γι’ αυτές τις ενέργειες και γενικά από την ανακοίνωση αυτή προς οποιονδήποτε αγοραστή ή προς τρίτους αποκλείεται. Στις προσφορές που θα υποβληθούν στην εταιρία «EUROBANK PROPERTY SERVICES A.E.» (Σινιόσογλου 6, κτίριο ∆΄ όροφος Γ΄, Νέα Ιωνία Αττικής, τ.κ. 14234) εγγράφως είτε αυτοπροσώπως, είτε από εκπρόσωπο, είτε µε συστηµένη επιστολή, σφραγισµένες εντός φακέλου, θα αναφέρεται ευκρινώς ότι πρόκειται για σφραγισµένη προσφορά του συγκεκριµένου ακινήτου, δηλ. κάθε σφραγισµένος φάκελος θα περιέχει µία µόνο προσφορά που θα αφορά ένα µόνο ακίνητο. 
   Η προσφορά θα περιλαµβάνει τα στοιχεία του προσφέροντος, ήτοι ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση και αριθµό τηλεφώνου, αριθµό δελτίου ταυτότητας ή ΑΦΜ, το προσφερόµενο τίµηµα, τον τρόπο καταβολής του, δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων του φυλλαδίου πώλησης των ακινήτων της Τράπεζας, τους οποίους θα αποδέχεται ανεπιφύλακτα, υπογραφή του προσφέροντος, ηµεροµηνία και θα αποσταλεί αποκλειστικά στην εξής διεύθυνση: EUROBANK PROPERTY SERVICES A.E. Σινιόσογλου 6, κτίριο ∆΄ όροφος Γ΄, Νέα Ιωνία Αττικής, τ.κ. 14234, τηλ: 210-3523221, 210-3522181.
   Για την παραλαβή του φυλλαδίου των όρων πώλησης των ακινήτων και τυχόν πρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονταιτις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στην παραπάνω διεύθυνση της εταιρίας EUROBANK PROPERTY SERVICES A.E.

Δεν υπάρχουν σχόλια: