Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014

ΕΝΦΙΑ - ΟΛΑ ΟΣΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Σημαντικές αλλαγές που αφορούν στον νέο φόρο ακινήτων ΕΝΦΙΑ αλλά και στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) περιλαμβάνονταν με τροπολογία στο νομοσχέδιο "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις" που ψηφίστηκε πρόσφατα στην Βουλή.

Στις σημαντικότερες αλλαγές περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

1. "Ακίνητα που έχουν ουσιώδεις ελλείψεις στην περιγραφή, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ, θεωρούνται ως μη δηλωθέντα."

Συγκεκριμένα όπως αναγράφεται στην αιτιολογική έκθεση "ορίζεται ότι οι δηλώσεις στοιχείων για ακίνητα που έχουν ουσιώδεις ελλείψεις στην περιγραφή, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ, θεωρούνται ότι δεν έχουν υποβληθεί ως προς αυτά με όλες τις συνέπειες της μη υποβολής για το φορολογούμενο."

2. Οι φορολογούμενοι έχουν την δυνατότητα μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2014 να προβούν σε τυχόν διορθώσεις των στοιχείων ακινήτων τους για το 2014 (ακίνητα την 1.1.2014), χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Ωστόσο για διορθώσεις όμως Ε9 ετών, 2011, 2012 και 2013 όπως αναφέρεται σε διάταξη που ψηφίστηκε στο ίδιο νομοσχέδιο "9. Σε περίπτωση μη υποβολής, εκπρόθεσμης υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης στοιχείων ακινήτων εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2523/1997, όπως ισχύουν.

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, που υποβάλλονται, μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2014, για τη διόρθωση της περιουσιακής κατάστασης των ετών 2011, 2012 και 2013, εκτός εάν προκύπτει ποσό φόρου ακίνητης περιουσίας προς επιστροφή. Στην περίπτωση κατά την οποία από τις δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου προκύπτει, κατά το οικείο έτος, ποσό φόρου ακίνητης περιουσίας προς επιστροφή, το ποσό αυτό συμψηφίζεται με το πρόστιμο και τυχόν διαφορά μέχρι του ποσού των 100 ευρώ δεν αναζητείται από τη Φορολογική Διοίκηση. "

Δεν υπάρχουν σχόλια: