Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013

ΟΙ 40 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ


OI 40 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
Α. Φόροι - τέλη - κρατήσεις επί του εισοδήματος από ακίνητα
1. Φόρος Εισοδήματος μισθωμάτων 
10-33 %
 2. Τέλος Χαρτοσήμου + ΟΓΑ (πλην μισθωμάτων κατοικιών)  3,6 %
3. Συμπληρωματικός Φόρος Εισοδήματος Μισθωμάτων
3 %
4. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων
1-4%
5. Τεκμαρτό εισόδημα διαβίωσης σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη α'+ β' κατοικία
αναλόγως εμβ.& Τ.Ζ.
 6. Τεκμαρτό εισόδημα ιδιοχρησιμοποίησης επαγγελματικής στέγης  18-45 %
 7. Κράτηση στα μισθώματα από το Δημόσιο υπέρ ΜΤΠΥ  3 %
 8. Κράτηση στα μισθώματα από τους ΟΤΑ υπέρ ΤΑΔΚΥ  2 %
Β. Φόροι - τέλη κατά τη μεταβίβαση ακινήτων
9. Φ.Π.Α. στην αγορά νεόδμητων κτισμάτων και στην αντιπαροχή
23 %
10. Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων
8-10 %
11. Δημοτικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων
3 % επί ΦΜΑ
12. Φόρος Ανταλλαγής (- συνένωσης οικοπέδων)    
4-5%
13. Φόρος Διανομής Ακινήτων
2-2,5%
14. Φόρος Χρησικτησίας Ακινήτων
8-10 %
15. Φόρος Υπεραξίας στις πωλήσεις ακινήτων που αποκτήθηκαν από 1.1.2013
20 %
16. Τέλος υπέρ Ταμείου Νομικών κατά τη σύνταξη συμβολαίων και τη μεταγραφή
7,75
17. Πρόσθετο Τέλος Μεταγραφής Συμβολαίων
4,5-7,5
Γ. Φόροι κληρονομιάς/γονικής παροχής & δωρεάς ακινήτων
18. Φόρος Κληρονομιάς ή Γονικής Παροχής ακινήτων

Α' Κατηγορία: προς τέκνα (γον. παροχή), εγγονούς, συζύγους, γονείς
1-10 %
Β' Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελφούς, θείους, παππούδες κλπ.
5-20 %
Γ' Κατηγορία: προς άλλους συγγενείς και ξένους
20-40 %
19. Φόρος Δωρεάς ακινήτων

Α' Κατηγορία: προς εγγονούς, συζύγους, γονείς
1-10 %
Β' Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελφούς, θείους, παππούδες κλπ. 
5-20 %
Γ' Κατηγορία: προς άλλους συγγενείς και ξένους
20-40 %
Δ. Ετήσιοι - Περιοδικοί φόροι επί της κατοχής ακινήτων
20. Ετήσιος Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) από 1.1.2010, αφορολόγητο 200.000 ευρώ
2‰-2 % (Φ.πρόσ.)
6 (Νομ. πρόσωπα)
21. Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (ΕΕΤΑ) (μέσω ΔΕΗ) για το έτος 2013
2,55-17 ευρώ/τμ
22. Ετήσιο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ),(κτίσματα+οικόπεδα)
0,25-0,35 (έως 10πλάσιο στους υπερ χρεωμένους ΟΤΑ)
23. Ετήσιος Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Υπεράκτιων Εταιριών
15 % (πλην απρόσ.)
24. Φόρος Αναπροσαρμογής Αξίας ακινήτων επιχειρήσεων (περιοδ.)
γη 5 %, κτίρια 8 %
Ε. Αλλοι φόροι, τέλη και εισφορές υπέρ Ο.Τ.Α. και τρίτων
25. Δημοτικά Τέλη Καθαριότητας - Φωτισμού 
Ελεύθερα από ΟΤΑ
26. Δημοτικός Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων
Ελεύθερα από ΟΤΑ
 27. Ειδικό Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας   Kwh x Μον.Χρ.€/Kwh
28. Δημοτικά Δυνητικά Τέλη (με διάφορες αιτιολογίες)
Ελεύθερα από ΟΤΑ
29. Τέλη Αποχέτευσης ακινήτων (σύνδεση-χρήση).
Από ΟΤΑ- ΔΕΚΟ
30. Εισφορές σε γη & χρήμα για ένταξη σε σχέδια πόλεων (Ν.1337/83)
σε γη έως 60 %,     σε χρήμα έως 25 %
31. Τέλος Εγγραφής ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο
35 ευρώ/δικαίωμα + 1 επί αντ.αξίας
32. Εισφορά Υπεραξίας -Tέλος Ανάπλασης υπέρ ΔΕΠΟΣ
με το Ν.2508/97
Ζ. Φόροι, Τέλη & Εισφορές οικοδ. αδείας - ανέγερσης κτιρίων - αυθαιρέτων κλπ.
33. Τέλος έκδοσης οικοδομικής αδείας
1 % επί προυπολ.
34. Τέλος οικοδομικών εργασιών
Ψήφισμα ΚΗ΄/1947
35. Κράτηση υπέρ Δήμου, ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ
Επί προϋπολογισμού
36. Εργοδοτικές εισφορές προς ΙΚΑ & ΤΕΑΕΔΞΕ
90 % επί τεκμ.ημερομ.
37. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας επί οικοδ. υλικών και εργασιών
23 %
38. Δημοτικά Τέλη Κατάληψης Πεζοδρομίου
Ελεύθερα από ΟΤΑ
39. Τέλος ρευματοδότησης ακινήτου (υπέρ ΔΕΗ και Δημοσίου)
Ν.4483/65 (άρθρο 8)
40. Πολεοδομικά πρόστιμα αυθαιρέτων κλπ.
Ν. 4178/13

Δεν υπάρχουν σχόλια: