Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014

N.4178/13: θα έπρεπε ήδη να έχουν μπει στο σύστημα οι αεροφωτογραφίες προ 28.07.2011

Ο νόμος το προέβλεπε ξεκάθαρα, πρέπει να εφαρμοστεί το άρθρο 7:

Το γιατί δεν έχει ακόμη εξοπλιστεί το σύστημα με τις προ 28.07.2011 αεροφωτογραφίες είναι ένα αναπάντητο ερώτημα.
Τί προβλέπει ο 4178 στο άρθρο 7 - Απόδειξη χρόνου κατασκευής αυθαιρέτων κατασκευών

O νόμος στο άρθρο 7 αναφέρει "2. Στο πληροφοριακό σύστημα, με μέριμνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εισάγονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την δημοσίευση του παρόντος για όλη την Επικράτεια αεροφωτογραφίες της 28.7.2011. Από τις σχετικές αεροφωτογραφίες αποδεικνύεται ο χρόνος της αυθαίρετης κατασκευής".

Στο πληροφοριακό σύστημα μέχρι τώρα δεν υπάρχει η τεκμηρίωση αυτή. Η τεκμηρίωση είναι πολλές φορές απαραίτητη, ιδίως για τις τρανταχτές περιπτώσεις αυθαιρεσιών. Επίσης από το αρμόδιο helpdesk του ΥΠΕΚΑ δεν παρέχεται κάποια πληροφορία ως προς το πότε η παροχή αυτή θα είναι διαθέσιμη για το πληροφοριακό σύστημα. Ούτε από το ΤΕΕ (πληροφορίες για τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος) γνωρίζουν την απάντηση.

Αναρτήσεις Αρχείων

Είναι όμως κατάλληλος χρόνος οι υπαγωγές να κλείνουν και να μη μένουν εκρεμμότητες.

Σε ό,τι αφορά την ανάρτηση αρχείων "Δημόσια Εγγραφα / Αεροφωτογραφίες" αν δενυπάρχουν δημόσια έγγραφα που να βοηθούν την απόδειξη, οι αεροφωτογραφίες θα έλυναν ίσως το πρόβλημα. Σε περιπτώσεις δηλώσεων έχουν ήδη ως τεκμήριο χρησιμοποιηθεί φωτογραφίες από google maps 2011, όπου στη φωτογραφία αναγράφεται και χρόνος λήψης της (έχει απαντηθεί ως έρώτημα ότι τέτοιο στοιχείο γίνεται δεκτό). Επίσης η ΓΥΣ έχει βοηθήσει πολλές περιπτώσεις, παρέχοντας όμως έναπολύ βαρύ αρχείο (250-300 Mbytes) που δεν είναι αναρτητέο σε αυτή την έκταση, ούτεεύκολα επεξεργάσιμο από συμβατικής ισχύος υπολογιστή.

Σε κάποιο από τα νέα βιβλία επί του Ν.4178/13 εκτός από τις προσθήκες επί του άρθρου 7 διατυπώθηκε η άποψη ότι και με υπεύθυνη δήλωση του Ιδιοκτήτη και του Μηχανικού για το χρόνο κατασκευής το ζήτημα επιλύεται. Η διατύπωση αυτή δεν είναι πολύ ορθή. Δεν προκύπτει από τις εγκυκλίους που έχουν προσθέσει στοιχεία στο άρθρο 7 (όπως είναι η εγκύκλιος 3, παρατήρηση 26: "Η υπαγωγή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης χώρου στο ν.4178/13 είναι δυνατή ακόμη και αν δεν έχει υποβληθεί έγγραφο φο ρολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής, αλλά στην περίπτωση αυτή για τον υπολογισμό του προστίμου θεωρείται ως χρόνος αλλαγής χρήσης η 1.1.2004").

Στην περίπτωση λοιπόν υπέρβασης εκτός νομίμου περιγράμματος για το χρόνο κατασκευής οι αεροφωτογραφίες είναι απόλυτα αναγκαίο τεκμήριο. Πολύ ελαστικότερα τα πράγματα στο εσωτερικό χώρων, πόσο μάλλον με τις ερωταπαντήσεις που επίσημα ανάρτησε το ΥΠΕΚΑ, που δεν θεωρούν τη διαφορετική διαμερισμάτωση διακεκριμένης ιδιοκτησίας(βλέπε προσθήκες στο άρθρο 23) ως αυθαιρεσία.

Προφανώς το ΥΠΕΚΑ σε συνεργασία με το ΤΕΕ δεν έχουν βρει την οριστική λύση για το ζήτημα. Καλό είναι να την δώσουν σε χρήση το ταχύτερο δυνατό. Και να υπάρχει ένα εύλογο χρονικό περιθώριο, τουλάχιστο διμήνου, για τον χρήστη να συμπληρώσει τα στοιχεία που του λείπουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: