Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015

Ποιος δανειολήπτης θεωρείται συνεργάσιμος από τις τράπεζες

Κρίσιμο στοιχείο στη διαδικασία προστασίας της πρώτης κατοικίας των δανειοληπτών σε αδυναμία , μετά και τη νέα νομοθεσία, είναι ο χαρακτηρισμός ενός δανειολήπτη «ως συνεργάσιμου».

Σύμφωνα με τον ορισμό που έχει δώσει η ΤτΕ ένας δανειολήπτης είναι συνεργάσιμος έναντι των δανειστών του όταν:

* παρέχει πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας στους δανειστές ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό τους (πχ αριθμούς σταθερού, κινητού τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας και εργασίας) και προβαίνει σε ορισμό συγγενικού ή φιλικού προσώπου ως αντικλήτου επικοινωνίας για κάθε περίπτωση που ο ίδιος δεν είναι διαθέσιμος,

* είναι διαθέσιμος εντός 15 εργάσιμων ημερών και με κάθε πρόσφορο τρόπο για επικοινωνία με τον δανειστή ή με όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό του και ανταποκρίνεται με ειλικρίνεια και σαφήνεια σε κλήσεις και επιστολές του δανειστή ή όποιου ενεργεί νομίμως για λογαριασμό του, αυτοπροσώπως είτε δια του αντικλήτου του,

* προβαίνει αυτοπροσώπως είτε μέσω του αντικλήτου του, και εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα περιέλθουν σε γνώση του, σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση προς τον δανειστή ή όποιον ενεργεί για λογαριασμό του των πληροφοριών που θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη μελλοντική οικονομική του κατάσταση (πχ εκπλήρωση προϋποθέσεων για τη λήψη επιδόματος, εμφάνιση νέων περιουσιακών στοιχείων που θα περιέλθουν στην κυριότητα του, όπως κληρονομιά κλπ, απώλεια κυριότητας περιουσιακών στοιχείων, ανακοινώσεις απόλυσης, καταγγελίες μισθώσεων, εξαγορά ασφαλιστικών προϊόντων, κέρδη οποιαδήποτε μορφής κλπ), και

* συναινεί σε διερεύνηση εναλλακτικής πρότασης αναδιάρθρωσης με τον δανειστή ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: