Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2015

ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/16/Ε.Ε.
που έχει ενσωματωθεί στην εσωτερική μας νομοθεσία με τον Ν. 4170/2013, ήδη σε ισχύ για το φορολογικό έτος 2014, κάθε κράτος-μέλος της Ε.Ε. είναι υποχρεωμένο να αποστέλλει μία φορά τον χρόνο στα άλλα κράτη-μέλη στοιχεία των φορολογουμένων τους σχετικά με τις αμοιβές τους ως μισθωτών ή διευθυντών. Επίσης, θα πρέπει να αποστέλλονται πληροφορίες για την ακίνητη περιουσία τους στην Ευρώπη και το εισόδημα από αυτήν, τις συντάξεις που μπορεί να λαμβάνουν χώρα της Ε.Ε., καθώς και για τις ασφάλειες ζωής που έχουν συνάψει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Με τις τροποποιήσεις που έχουν ενσωματωθεί στην προαναφερθείσα οδηγία, από 01/01/2016 τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όλων των κρατών-μελών (εκτός της Αυστρίας, για την οποία τίθεται σε ισχύ από 01/01/2017) θα πρέπει ήδη να συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με τόκους, μερίσματα και λοιπά ποσά που πιστώνονται ή καταβάλλονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς από πώληση ή εξαγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και τα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών φυσικών και νομικών προσώπων - φορολογικών κατοίκων άλλων κρατών-μελών, ώστε να αποστείλουν μέσα στο 2017 τις σχετικές πληροφορίες στα λοιπά κράτη-μέλη, όπου τα πρόσωπα αυτά είναι φορολογικοί κάτοικοι. Η Ελλάδα θα πρέπει μέχρι το τέλος του έτους να ενσωματώσει τις τροποποιήσεις (οδηγία 2014/107/Ε.Ε.) της οδηγίας 2011/16/Ε.Ε. στην εσωτερική της νομοθεσία.


Δεν υπάρχουν σχόλια: