Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

Τα ακίνητα δίνουν κέρδη

Στα €47,9εκ. ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Grivalia Properties για το εννεάμηνο του 2015 έναντι καθαρών κερδών €36,0εκ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Τα καθαρά κέρδη, μη συμπεριλαμβανομένων των κερδών από αποτίμηση καθώς και της αρνητικής υπεραξίας, ανήλθαν στα €31,0εκ. έναντι €32,4εκ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Ειδικότερα, η πορεία των βασικών μεγεθών του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2015 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο ήταν η ακόλουθη:

1. Τα έσοδα από μισθώματα παρουσιάζουν αύξηση κατά 15% (€42,3εκ. έναντι €36,7εκ.) λόγω των νέων επενδυτικών ακινήτων που αποκτήθηκαν εντός της περιόδου, καθώς και της ενσωμάτωσης των εσόδων προερχομένων από τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2014.

2. Τόσο οι χρεωστικοί τόκοι (€1,38εκ. έναντι €1,59εκ.) όσο και οι πιστωτικοί τόκοι (€0,32εκ. έναντι €5,19εκ.) μειώθηκαν λόγω των μειωμένων χρησιμοποιούμενων κεφαλαίων και των πτωτικών επιτοκίων.

3. Τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ανήλθαν σε €16,95εκ. έναντι κερδών €2,38εκ. της προηγούμενης περιόδου. Από την απόκτηση των νέων επενδυτικών ακινήτων κατά την κλειόμενη περίοδο προέκυψε κέρδος από αναπροσαρμογή €18,75εκ., ενώ για το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο της 31ης Δεκεμβρίου 2014 πρόκυψε ζημία ποσού €1,80εκ..

4. Οι φόροι αυξήθηκαν κατά 43% (€4,40εκ. έναντι €3,07εκ.) λόγω της ενσωμάτωσης των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2014 στον υπολογισμό της πρόβλεψης του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).

Οι βασικοί δείκτες του Ομίλου διαμορφώνονται ως εξής:

• Δείκτης Γενικής Ρευστότητας (Λόγος Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις): 5,8x
• Δανειακές Υποχρεώσεις προς Σύνολο Ενεργητικού: 6%
• Δανειακές Υποχρεώσεις προς Επενδύσεις σε ακίνητα: 7%
• Κεφάλαια από τη Λειτουργία (FFOs): €31,0εκ.

Τα διαθέσιμα του Ομίλου την 30η Σεπτέμβριου 2015 ανήλθαν σε €106εκ. από €185εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2014 και οι δανειακές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε €60εκ. από €64εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2014. Η μείωση των διαθεσίμων οφείλεται κυρίως στη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού €30,4εκ. από τα κέρδη της χρήσης 2014, στην απόκτηση δυο ακινήτων επένδυσης από την Praktiker Hellas, καθώς επίσης και στην απόκτηση χαρτοφυλακίου εννέα (9) καταστημάτων από τη ΜΑΚΡΟ ΚΑΣ & ΚΑΡΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ εντός της κλειόμενης περιόδου.

Την 30η Σεπτεμβρίου 2015, η Εσωτερική Αξία του Ομίλου (NAV) ανέρχεται στα €871εκ. ή €8,61 ανά μετοχή, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: